Algemene voorwaarden Almeer Stalling B.V.

Algemene voorwaarden.PDF

Begripsbepalingen:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bewaarnemer: Almeer Stalling B.V., hierna te noemen Almeerstalling

Bewaargever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de stallingsovereenkomst ondertekend

Object: caravan, boot op trailer, vouwwagen, aanhanger, dakkoffer, enz.

 1. Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Almeerstalling als bewaarnemer van de stallingsruimte optreedt of op alle overige diensten die de bewaarnemer voor de bewaargever verzorgt.
 • Bewaargever is een ieder die enig object stalt bij Almeerstalling.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingsovereenkomst tussen bewaarnemer en de bewaargever komt tot stand bij het in bewaring nemen van het object of bij ondertekenen van de stallingsovereenkomst door de bewaargever, waarbij de bewaargever heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 • De bewaargever is verplicht zich te legitimeren bij het ondertekenen van de stallingsovereenkomst en een kopie van het kentekenbewijs van het object te verstrekken aan de bewaarnemer. Bij wijziging van deze gegevens, is de bewaargever verplicht de gewijzigde gegevens te verstrekken aan de bewaarnemer.
 • De stallingsovereenkomst kan wederzijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, voor uw overeenkomst eindigt. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.
 • De bewaarnemer kan de overeenkomst, met inachtneming van 14 dagen, beëindigen in geval het van overheidswege het niet c.q. niet langer is toegestaan om op onze onderneming een stalling van objecten te exploiteren.
 1. Stallingsjaar/ Openingstijden
 • Het stallingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
 • Stallingsovereenkomst gaat altijd per 1ste van de maand in.
 • Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg met bewaarnemer worden overeengekomen.
 • De stalling is bijna het gehele jaar geopend: Gedurende deze periode kan het gestalde object, 6 dagen per week worden gebracht of gehaald tijdens de openingstijden. Op zondag en feestdagen gesloten. (Zie website voor de actuele openingstijden: https://www.almeerstalling.nl/openingstijden/ )
 • Voor het ophalen en brengen van uw gestalde object moet U een afspraak maken via de website https://www.almeerstalling.nl/halen-brengen/ , (minimaal 1 werkdag van te voren aanmelden voor 17:00 uur. Voor maandag dus uiterlijk zaterdag voor 12:00 uur aanmelden) waarbij de afspraak wel bevestigd dient te zijn door de bewaarnemer. Buiten deze tijden is de stalling alleen toegankelijk na overleg.
 • In geval van verhindering wordt u verzocht 12 uur van tevoren bericht te geven. Als u zich niet aan deze afspraak kunt houden zijn wij genoodzaakt €25,00 in rekening te brengen.
 • Uw object kan alleen opgehaald worden, als de stallingskosten zijn voldaan.
 1. Geboden, Verboden
 • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein van de bewaarnemer. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst.
 • Het is de bewaargever verboden zich zonder toestemming van de bewaarnemer, in de stallingsruimte te bevinden.
 • Bij onze afwezigheid op het parkeerterrein, mag het object neer gezet worden, mits er een disselslot geplaatst word en wij in bezit zijn van een sleutel. Deze sleutel dient voorzien te zijn van een label, met naam en klantnummer.
 • Het gestalde object wordt door de bewaarnemer nooit afgegeven aan derden zonder expliciete toestemming van de bewaargever. Bewaargever of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van het object te kunnen legitimeren.
 • Het is de bewaargever niet toegestaan zonder toezicht van de bewaarnemer het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
 • Het is de bewaargever niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • De bewaargever dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het gestalde object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de bewaargever aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van het uit het gestalde object lekkende olie en dergelijke. Bewaargever is verplicht de bewaarnemer of diens gemachtigde toegang tot het gestalde object te verschaffen om nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
 • Accuklemmen dienen te worden losgekoppeld.
 • Het is de bewaargever niet toegestaan het object immobiel te maken.
 • Het is verboden om in de stallingsruimte te roken.
 • Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan uw object te verrichten.
 • Vergeet u niet om uw watertank(s), leidingen en het antivries te controleren. De stallingsruimte wordt namelijk niet verwarmd!
 • Als u uw gestalde object weer binnen zeven dagen komt ophalen zijn wij genoodzaakt deze buiten te stallen.
 1. Aansprakelijkheid/ Verzekering
 • De bewaargever is verplicht de ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren, zodat Uw object verzekerd is tegen brand, schade en diefstal.
 • De bewaarnemer is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 • Het gestalde object staat gestald geheel op eigen risico van de bewaargever.
 • Wij sluiten uit dat wij aansprakelijk zijn voor (brand-, storm-) schade of diefstal van het gestalde object en daarbij de gevolgschade.
 • De bewaarnemer verzekert het object niet voor welke vorm van schade dan ook.
 • Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van de bewaargever buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de bewaargever.
 • Mocht de rechter, desondanks oordelen dan de bewaarnemer aansprakelijk is voor schade, dan is het schadebedrag beperkt tot een maximum gelijk aan het factuurbedrag van het jaar dat de schade is ontstaan.
 1. Betalingen
 • Binnen 14 dagen na de datum op de factuur dient de verschuldigde stallingskosten door de bewaarnemer te zijn ontvangen.
 • U ontvangt uw factuur via e-mail.
 • Bij liquidatie, faillissement of surseance van betaling van bewaargever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van bewaargever wordt uitgesproken, de verplichtingen van bewaargever (betalen van stallingskosten) onmiddellijk opgeëist worden door bewaarnemer.
 • Indien het overeengekomen stallingsjaar of gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling van het stallingsgeld of het stallingsgeld van een gedeelte van een jaar binnen 14 dagen na aanvang daarvan te geschieden.
 • Bewaarnemer heeft het recht de stallingstarieven jaarlijks aan te passen.
 • Indien de bewaargever niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft de bewaarnemer zonder enige ingebrekestelling het recht de bewaargever voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen en administratiekosten.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden dan door de bewaarnemer op de bewaargever verhaald.
 • Bewaarnemer heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde stallingsgeld, geheel door bewaargever is voldaan.
 • Restitutie van stallingsgeld is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen bewaargever en bewaarnemer over de stallingsvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken. Ook hierbij wordt geen stallingsgeld gerestitueerd.
 • Het stallingsgeld van de stallingsruimte is overdraagbaar indien de bewaargever zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt, na verkregen goedkeuring van de bewaarnemer. De nieuwe eigenaar is dan gehouden deze stallingsvoorwaarden na te leven en treedt in plaats van de oude eigenaar.
 • Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van het stallingsgeld. U dient dit wel door te geven aan de bewaarnemer.
 1. Geschillen
 • Op de stallingsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 1. Overgangsbepaling
 • Deze stallingsvoorwaarden treden in werking op 25 november 2019.
 1. Tarieven

De tarieven zijn per strekkende meter over de totale lengte van het object, incl. BTW en onbeperkt halen en brengen van uw object. Voor caravans zijn de afmetingen op www.rdw.nl leidend.

Caravan                                                                                                         € 50,00 p.s.m.

Vouw- of bagagewagen en aanhangwagen tot 3,15 meter                 €144,44 per jaar

Vouw- of bagagewagen en aanhangwagen vanaf 3,15 meter           € 46,00 p.s.m.

Boot op trailer (zonder motor)                                                                € 50,00 p.s.m.

Als uw object breder dan 2,30 meter is, dan geldt er een breedte toeslag van 1% per centimeter boven de 2,30 meter. Maximale hoogte van de objecten 3 meter.

Alle hierboven genoemde prijzen gelden op jaarbasis.

Tussendoor iets nodig uit uw object, kost u 10 euro!

 1. Overige bepalingen.

Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden door de bewaarnemer.

Almere, 25 november 2019