Algemene voorwaarden Almeer Stalling B.V.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten betreffende het stallen van

Stallingsobjecten bij Almeer Stalling B.V.

Inhoud

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst

Artikel 4. Verplichtingen Bewaarnemer

Artikel 5. Halen, brengen en onderhoud

Artikel 6. Stallingsjaar/Openingstijden

Artikel 7. Aansprakelijkheid/ Verzekering

Artikel 8. Betalingen

Artikel 10. Tekortkoming

Artikel 11. Overgangsbepaling

Artikel 12. Tarieven

Artikel 13. Extra voorwaarden voor Toegangstaghouders

Artikel 14. Overige bepalingen

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen met een hoofdletter geschreven en in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

 1. Bewaarnemer: Almeer Stalling B.V. ook bekend als Almeerstalling. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Almeer Stalling B.V., gevestigd aan C. Commelinweg 15, 1331GA Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56863446
 2. Bewaargever: de natuurlijk of rechtspersoon die een Stallingsobject in bewaring geeft aan de Bewaarnemer en daartoe een Stallingsovereenkomst met Bewaarnemer aangaat.
 3. Stallingsruimte: door de Bewaarnemer te exploiteren gebouw, ruimte of plaats, zoals beschreven in Stallingovereenkomst.
 4. Stallingsobject: het in de Stallingsovereenkomst beschreven object zoals een caravan, boot op trailer, vouwagen, aanhanger of foodtruck, en dat door Bewaargever aan Bewaarnemer in bewaring wordt gegeven.
 5. Stallingsovereenkomst: de overeenkomst die tussen Bewaargever en Bewaarnemer is aangegaan in verband met de bewaarneming van het Stallingsobject.
 6. Stallingskosten: de door Bewaargever in het kader van de Stallingsovereenkomst per jaar verschuldigde vergoeding met betrekking tot de door Bewaarnemer geleverde diensten.
 7. Almeerstalling: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Almeer Stalling B.V., gevestigd aan C. Commelinweg 15, 1331GA Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56863446
 8. Partijen: de Bewaarnemer en Bewaargever gezamenlijk.
 9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 10. Toegangstaghouders: Bewaargevers die gebruik willen maken van ruimere openingstijden kunnen tegen betaling een toegangstag krijgen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bewaarnemer met betrekking tot de stalling van Stallingsobjecten, alsmede op eventuele aanvullende met betrekking tot het Stallingsobject overeengekomen diensten, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Bewaargever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door de Bewaarnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door de Bewaarnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Bewaargever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat de Bewaarnemer onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bewaarnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bewaarnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bewaarnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 6. De Stallingsovereenkomst kan wederzijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, voor uw Stallingsovereenkomst eindigt. Bij gebreke daarvan wordt de Stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode. 
 7. De Bewaarnemer kan de overeenkomst, met inachtneming van 14 dagen, beëindigen in geval het van overheidswege het niet c.q. niet langer is toegestaan om op onze onderneming een stalling van Stallingsobjecten te exploiteren.

Artikel 3. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst

 1. De Stallingsovereenkomst komt tot stand tussen de Bewaargever en Bewaarnemer, op het moment dat de Bewaargever zich schriftelijk akkoord in 2-voud verklaart met de aangeboden Stallingsovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Bewaarnemer zal de tot stand gekomen Stallingsovereenkomst vervolgens door middel van 1 getekende Stallingsovereenkomst aan Bewaargever meegeven.
 2. De Bewaargever is verplicht zich te legitimeren bij het ondertekenen van de Stallingsovereenkomst en een kopie van het kentekenbewijs van het Stallingsobject te verstrekken aan de Bewaarnemer. Bij wijziging van deze gegevens, is de Bewaargever verplicht de gewijzigde gegevens te verstrekken aan de Bewaarnemer.

Artikel 4. Verplichtingen Bewaarnemer

 1. De Bewaarnemer neemt bij bewaring van het Stallingsobject de zorg van een goed Bewaarnemer in acht. Op de Bewaarnemer rust in dat kader slechts een inspanningsverplichting en niet een resultaatverbintenis.
 2. Het voorkomen van schade aan het Stallingsobject door onder meer sneeuwval, hagel, storm, blikseminslag, overstromingen en andere hevige weersomstandigheden of daaruit voortvloeiende schades (zoals glasval), valt niet onder de zorgplicht van de Bewaarnemer. De Stallingsruimte wordt niet verwarmd of afgestookt om sneeuwophoping te voorkomen of tegen te gaan. Bewaarnemer aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van hevige weersomstandigheden.
 3. De Bewaarnemer neemt het Stallingsobject op de afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het Stallingsobject op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de Bewaargever. De Bewaargever kan via het de website: https://www.almeerstalling.nl/halen-brengen/ (minimaal 48 uur van tevoren) aan de Bewaarnemer kenbaar maken wanneer hij het Stallingsobject wenst te brengen of op te komen halen.
 4. Bewaarnemer zal aanvullende diensten met betrekking tot het Stallingsobject leveren, voor zover dit uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Deze diensten kunnen doorgegeven worden via de website genoemd in lid 3.
 5. Bewaarnemer gebruikt het Stallingsobject gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst niet en geeft het niet bij derden in bewaring of in gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld indien de Bewaargever extra diensten afneemt zoals vermeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 5. Halen, brengen en onderhoud

 1. Voor het halen en brengen van uw Stallingobject object moet u een afspraak maken via de website https://www.almeerstalling.nl/halen-brengen/ , (minimaal 48 uur van te voren aanmelden) waarbij de afspraak bevestigd dient te zijn door de Bewaarnemer.
 2. Indien het Stallingsobject ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein van de Bewaarnemer.
 3. Uw Stallingsobject dient een disselslot te hebben. Het moet een disselslot zijn waarbij de kogelgat vrij blijft.
 4. Het is de Bewaargever verboden zich zonder toestemming van de Bewaarnemer, in de stallingsruimte te begeven.
 5. Het Stallingsobject wordt door de Bewaarnemer nooit afgegeven aan derden zonder expliciete toestemming van de Bewaargever. Bewaargever of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van het Stallingsobject te kunnen legitimeren.
 6. Het is de Bewaargever niet toegestaan zonder toezicht van de Bewaarnemer het Stallingsobject in of uit de Stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de Stallingsruimte.
 7. Het naar binnen of het naar buiten rijden vanuit de Stallingsruimte wordt door de Bewaarnemer verricht.
 8. Het is de Bewaargever niet toegestaan de Stallingsplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 9. De Bewaargever is verplicht gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het Stallingsobject te verwijderen alvorens deze op het parkeerterrein te plaatsen. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de Bewaargever aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van het uit het Stallingsobject lekkende olie en dergelijke. Bewaargever is verplicht de Bewaarnemer of diens gemachtigde toegang tot het Stallingsobject te verschaffen om nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
 10. Accuklemmen dienen te worden losgekoppeld. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu’s van het Stallingsobject zich bevinden.
 11. Het is de Bewaargever niet toegestaan het Stallingsobject immobiel te maken.
 12. Het is verboden in de Stallingsruimte of op het parkeerterrein, onderhoudswerkzaamheden aan uw Stallingsobject te verrichten.
 13. Vergeet niet om uw watertank(s), leidingen en het antivries te controleren. De Stallingsruimte wordt namelijk niet verwarmd!
 14. Onderhoudsafspraken met ACB Caravans of Cannenburg, dient u zelf te maken en aan de Bewaargever via: https://www.almeerstalling.nl/halen-brengen/ door te geven, als u ACB Caravans of Cannenburg toestemming heeft gegeven dat zij uw Stallingsobject bij de stalling komen halen en/of brengen.
 15. Als u uw Stallingsobject binnen zeven dagen na terugbrengen komt ophalen zijn wij genoodzaakt deze buiten te stallen.

Artikel 6. Stallingsjaar/Openingstijden

 1. Het Stallingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
 2. Stallingsovereenkomst gaat altijd per 1ste van de maand in.
 3. Een afwijkend Stallingsjaar of een gedeeltelijk Stallingsjaar kan in overleg met Bewaarnemer worden overeengekomen.
 4. De Stallingsovereenkomst wordt na afloop stilzwijgend verlengd voor een jaar.
 5. De Stalling is bijna het gehele jaar geopend: Gedurende deze periode kan het Stallingsobject, 6 dagen per week worden gebracht of gehaald tijdens de openingstijden. Op zon- en feestdagen is de Stalling gesloten. (Zie website voor de actuele openingstijden: https://www.almeerstalling.nl/openingstijden/ )
 6. Van 1 november t/m 31 maart zijn wij gesloten in de avond vanaf 17:30 uur.
 7. In geval van verhindering wordt u verzocht 12 uur van tevoren bericht te geven. Als u zich niet aan deze afspraak houdt zijn wij genoodzaakt € 25,00 in rekening te brengen.
 8. Uw Stallingsobject kan alleen opgehaald worden, als de Stallingskosten zijn voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid/ Verzekering

 1. De Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Stallingsobject tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand, overstromingen, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid.
 2. Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het object, tenzij Bewaargever aantoont dat dit direct veroorzaakt is door toedoen of nalatigheid van Bewaarnemer.
 3. Het Stallingsobject staat gestald op eigen risico van de Bewaargever.
 4. Stallingsobjecten worden door de Bewaarnemer niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies.
 5. Tevens is Bewaarnemer nimmer aansprakelijk voor schade aan stallingsobjecten die voortvloeit uit normale slijtage, ouderdom of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals vocht en schimmel, roest en rotting.
 6. Bewaarnemer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade waartegen de Bewaargever zich ingevolge lid 1 van dit artikel had kunnen en moeten verzekeren, waaronder:
  1. brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
  2. diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding;
  3. overstroming, vloedgolf, onderwaterzetting, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving;
  4. glasvalschade, bijvoorbeeld door sneeuwophoping of hagel;
  5. storm (windkracht 7 of meer), alsmede schade door voorwerpen die tijdens of door de storm op het Stallingsobject vallen en schade door voorwerpen die rondvliegen tijdens de storm;
  6. ruitbreuk of barsten in ramen.
 7. Voorts is Bewaarnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uit artikel 5 voor de Bewaargever voortvloeiende verplichtingen, voor zover Bewaargever heeft nagelaten deze na te komen.
 8. De Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend derving van vakantiegenot. De Bewaargever is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen die voor Bewaargever voortvloeien uit de Stallingsovereenkomst en vrijwaart de Bewaarnemer tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden welke direct of indirect voortvloeit uit of verband houdend met de Stallingsovereenkomst.
 9. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bewaarnemer, is de aansprakelijkheid van de Bewaarnemer te allen tijde beperkt tot nakoming van haar verplichtingen uit de Stallingsovereenkomst en tot maximaal het bedrag dat Bewaargever uit hoofde van de Stallingsovereenkomst in een jaar verschuldigd is.
 10. Het betreden van de Stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 11. Stalingsobjecten die op verzoek van de Bewaargever buiten de Stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de Bewaargever.

Artikel 8. Betalingen

 1. De Stallingskosten dienen door de Bewaargever jaarlijks voor een heel jaar bij vooruitbetaling betaald te worden.
 2. Binnen 14 dagen na de datum op de factuur dienen de verschuldigde Stallingskosten door de Bewaarnemer te zijn ontvangen.
 3. Bewaargever ontvangt de factuur via e-mail. 
 4. Bij faillissement of surseance van betaling van Bewaargever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Bewaargever wordt uitgesproken, de verplichtingen van Bewaargever (betalen van stallingskosten) onmiddellijk opgeëist worden door Bewaarnemer.
 5. Indien het overeengekomen Stallingsjaar of een gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling van de Stallingskosten binnen 14 dagen na aanvang daarvan te geschieden.
 6. Bewaarnemer behoudt zich het recht de Stallingskosten jaarlijks aan te passen.
 7. Bewaargever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke worden gemaakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Bewaargever. In dat geval is de Bewaargever een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 8. Bewaarnemer heeft het recht het Stallingsobject onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde Stallingskosten, geheel door Bewaargever is voldaan.
 9. Restitutie van Stallingskosten is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen Bewaargever en Bewaarnemer over de Algemene Voorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken. Ook hierbij worden geen Stallingskosten gerestitueerd.
 10. Opzegging dient te geschieden 1 maand voor het einde van de (verlengde) overeenkomst. Bij tussentijdse opzegging zullen de betaalde stallingskosten niet worden gerestitueerd.
 11. De Stallingskosten van de Stallingsruimte is overdraagbaar indien de Bewaargever zijn Stallingsobject tijdens het Stallingsjaar verkoopt, na verkregen goedkeuring van de Bewaarnemer. De nieuwe eigenaar is dan gehouden deze Algemene Voorwaarden na te leven en treedt in plaats van de oude eigenaar.
 12. Indien het Stallingsobject wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van het Stallingsgeld. U dient dit wel door te geven aan de Bewaarnemer.
 13. Indien Bewaargever ondanks aanmaning niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen of indien Bewaargever na beëindiging van de Stallingsovereenkomst het Stallingsobject niet onverwijld komt ophalen, heeft Bewaarnemer het recht – nadat Bewaarnemer de Bewaargever daarover heeft geïnformeerd – het Stallingsobject voor rekening en risico van Bewaargever buiten de Stallingsruimte te plaatsen en eventuele daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.

Artikel 10. Tekortkoming

Indien de Bewaarnemer gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst redelijkerwijs niet (langer) een plaats in de Stallingsruimte of een vervangende plaats kan aanbieden aan de Bewaargever, heeft de Bewaarnemer het recht de Stallingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder hiervoor schadeplichtig te zijn jegens Bewaargever.

Artikel 11. Overgangsbepaling

Deze stallingsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 12. Tarieven

 1. De tarieven zijn per strekkende meter over de totale lengte van het object, incl. BTW en onbeperkt halen en brengen van uw Stallingsobject. Voor caravans zijn de afmetingen op rdw.nl leidend.
 2. De tarieven voor de Stallingsobjecten staan vermeld op: https://www.almeerstalling.nl/tarieven/
 3. U bent verplicht als nieuwe klant een toegangstag af te nemen.
 4. Als uw object breder dan 2,30 meter is, dan geldt er een breedte toeslag van 1% per centimeter boven de 2,30 meter.
 5. Maximale hoogte van de objecten 3 meter.
 6. Alle hierboven genoemde prijzen gelden op jaarbasis.
 7. Tussendoor iets nodig uit uw object, € 10,00 per keer!

 

Artikel 13. Extra voorwaarden voor Toegangstaghouders

 1. Gebruik altijd uw eigen toegangstag om de parkeerplaats op en af te gaan. Het gebruik van uw toegangstag wordt geregistreerd.
 2. Het is verboden uw toegangstag uit te lenen.
 3. Als u zonder toegangstag met iemand anders mee naar binnen rijdt, kunt u niet meer naar buiten!
 4. Gasfles uit uw Stallingsobject halen en accu ontkoppelen of thuis laten staan.
 5. Het is verboden om vreemden en onbevoegden mee te nemen.
 6. De borg van de toegangstag bedraagt: €10,00 Dit krijgt u terug als u de toegangstag weer inlevert.
 7. Tarief voor de toegangstag staat op: https://www.almeerstalling.nl/tarieven/
 8. Openingstijden voor Toegangstaghouders zijn te vinden op: https://www.almeerstalling.nl/openingstijden/
 9. Bij openingstijden waarbij Bewaarnemer niet aanwezig is kan Toegangstaghouder geen beroep doen op assistentie van Bewaarnemer bij het halen en brengen van het Stallingsobject.
 10. Indien u uw Toegangstag bent kwijt geraakt, betaalt u weer € 10,00 voor een nieuwe.

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. Bewaarnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op het moment dat 30 dagen zijn verstreken na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging aan de Bewaargever. Indien de Bewaargever door de wijziging in een nadeliger positie komt te verkeren, heeft de Bewaargever het recht de Stallingsovereenkomst met de Bewaarnemer op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
 2. Bij niet nakoming van één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden door bewaargever is Bewaarnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de Stallingsovereenkomst terstond te beëindigen, onverminderd het recht om nakoming te vorderen.
 3. Bij andere voorkomende situaties beslist Bewaarnemer naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Stallingsovereenkomst en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Almere,  30 november 2021